پرسنل اداری

لبخند زبان بین المللی مهربانیست

حامد احمدی
حامد احمدی

رابط انجمن با خیّرین

سابقه فعالیت در انجمن: 5 سال به عنوان پرسنل اداری

 

مریم الهیاری
مریم الهیاری

مسئول امور حقوقی

سابقه فعالیت در انجمن: 1 سال به عنوان نیروی داوطلب

1 سال به عنوان پرسنل اداری

 

شهره پدرام
شهره پدرام

مسئول کمیته ایتام

سابقه فعالیت در انجمن: 3 سال به عنوان نیروی داوطلب

7 سال  به عنوان پرسنل اداری

محمد رفیع بخشی زاده
محمد رفیع بخشی زاده

رابط انجمن با خیّرین

سابقه فعالیت در انجمن: 5 سال به عنوان نیروی داوطلب

30 سال به عنوان پرسنل اداری

ثریا حلمی
ثریا حلمی

مسئول روابط عمومی

سابقه فعالیت در انجمن: 1 سال به عنوان پرسنل اداری

 

عاطفه بندری پور
عاطفه بندری پور

مسئول دبیرخانه

سابقه فعالیت در انجمن: 3 سال به عنوان پرسنل اداری

 

سیده فهیمه حسینی
سیده فهیمه حسینی

مسئول کمیته های روستایی و آتیه سازان

سابقه فعالیت در انجمن: 5 سال به عنوان پرسنل اداری

 

هانیه جلالی
هانیه جلالی

مسئول کمیته شهری

سابقه فعالیت در انجمن: 3 سال به عنوان پرسنل اداری

 

محمد محمودی
محمد محمودی

مسئول تدارکات

سابقه فعالیت در انجمن: 14 سال به عنوان نیروی داوطلب

2 سال به عنوان پرسنل اداری

مرجان مستوفی فرد
مرجان مستوفی فرد

مسئول حسابداری

سابقه فعالیت در انجمن: 5 سال به عنوان نیروی داوطلب

3 سال  به عنوان پرسنل اداری

لطف اله معینی
لطف اله معینی

مسئول واحد سلامت

سابقه فعالیت در انجمن: 10 سال به عنوان پرسنل اداری

 

فاطمه گل گلستانی فرد
فاطمه گل گلستانی فرد

پذیرش

سابقه فعالیت در انجمن: ۱۲ سال به عنوان نیروی داوطلب

8 سال به عنوان پرسنل اداری

 

منصور غلامشاهی
منصور غلامشاهی

مدیر اجرایی

سابقه فعالیت در انجمن: 4 سال به عنوان مدیر اجرایی

 

بیتا یادگار فرد
بیتا یادگار فرد

مسئول کمیته روستایی

سابقه فعالیت در انجمن: 3 سال به عنوان نیروی داوطلب

3 ماه به عنوان پرسنل اداری