فیلتر پروژه ها
پروژه ها

نیکوکاری به وقت افطار1402
سفره های همنوعان عزیزمان که در این روزها هر روز کوچک تر از قبل می شود را از یاد نبریم.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
700,725,000 تومان
از مبلغ کل 700,000,000 تومان
موفق

نیکوکاری به وقت افطار1401
طرح تامین 1000 کارت خرید سبد غذایی برای 1000 خانواده تحت پوشش انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
454,078,968 تومان
از مبلغ کل 500,000,000 تومان
موفق

نیکوکاری به وقت افطار 1400
پایان موفقیت آمیز پویش نیکوکاری به وقت افطار. شما موفق شدید مبلغ 565,279,245 تومان جهت خرید 1884 سبد غذایی را فراهم کنید.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
565,279,245 تومان
از مبلغ کل 450,000,000 تومان
موفق

نیکوکاری به وقت افطار
سفره های همنوعان عزیزمان که در این روزها هر روز کوچک تر از قبل می شود را از یاد نبریم.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
703,362,000 تومان
از مبلغ کل 700,000,000 تومان
موفق