پویش جمع آوری کتاب و کاغذ

 کتابهای درسی، کمک درسی، کنکور و دانشگاهی شما که بدون استفاده است می تواند برای بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان نیازمند مورد استفاده قرار گیرد و نردبانی برای رشد و ترقی آنها باشد.

این پویش با شعار "کتاب های تو، نردبانِ دانایی من" در نظر دارد با جمع آوری کتابهای درسی، کمک درسی، آموزشی، دانشگاهی، ...  و اهدا آن به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند، در جهت حمایت از تحصیل علم و دانش، فعالیت نماید.

همچنین این پویش با جمع آوری و فروش محصولات کاغذی باطله، هم به فرایند بازیافت و حفظ محیط زیست کمک می کند و هم عواید حاصله را صرف تحصیل دانش آموزان نیازمند خواهد نمود.