پویش مهر ماندگار

شما با شرکت در این پویش به حرکت بزرگی می پیوندید که به کودکان محروم این امکان را می دهد تا علاوه بر  تهیه ملزومات زندگیشان همزمان، احساس مسئولیت پذیری و عزت نفس بالاتری را تجربه کنند.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 200,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

دلتنگی روزها و اندوه شبانه ات پایان می گیرد

وقتی دری از مهربانی به روی دیگری می گشایی

به ما بپیوندید در: 

پویش مهر ماندگار

شما با شرکت در این پویش به حرکت بزرگی می پیوندید که به کودکان محروم این امکان را می دهد تا علاوه بر  تهیه ملزومات زندگیشان همزمان، احساس مسئولیت پذیری و عزت نفس بالاتری را تجربه کنند.

مراحل پویش مهر ماندگار

1- جمع آوری کمک های مالی شما برای خرید 40 دستگاه تبلت

2- خرید تبلت ها

3- تحویل دادن تبلت قبل از شروع سال تحصیلی و پس از دریافت 12 درصد از مبلغ کل  توسط دانش آموز به عنوان پیش پرداخت

4- دانش آموزان با پرداخت اقساط ماهانه خود مبلغ اهدایی شما را مجدداً وارد این چرخه می کنند.

5- تبلت برای دانش آموزان بیشتری تهیه خواهد شد.

و  این چنین مهرتان ماندگار می گردد. 

قدر یه ثریانژاد

قدر یه ثریانژاد

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

رامین

رامین

رامین

رامین

پویان ناظریان

پویان ناظریان

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

بی بی گل افزونی

بی بی گل افزونی

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

بیتا یادگارفرد

بیتا یادگارفرد

میهمان

شاه جهان زارعی

شاه جهان زارعی

احسان زارعی

احسان زارعی

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

میهمان

امین زارعی

امین زارعی

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

میهمان

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

مریم

مریم

.,....

.,....

میهمان

مریم محمد اسد

مریم محمد اسد

محمد

محمد

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

میثم پوراحمد

میثم پوراحمد

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

فریبا منصوری

فریبا منصوری

میهمان

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

کامیار خشابی

کامیار خشابی

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

بی بی مکیه هاشمی

بی بی مکیه هاشمی

Abdollah shakiba

Abdollah shakiba

محمد صالح محمد هادی امیری

محمد صالح محمد هادی امیری

فاطمه‌ نجم دینی

فاطمه‌ نجم دینی

ا.خ

ا.خ

مهناز عبداللهی

مهناز عبداللهی

الهه خدنگ

الهه خدنگ

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

انصاری

انصاری

مریم هاشمی

مریم هاشمی

محمد ملائی

محمد ملائی

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

فرشته شمسی

فرشته شمسی

امیر شرفا

امیر شرفا

زینب هاشمی

زینب هاشمی

محبوبه دارابی

محبوبه دارابی

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

میهمان

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

میهمان

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

احمد خدنگ

احمد خدنگ

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

سید یوسف هاشمی

سید یوسف هاشمی

النا و مها زارعی

النا و مها زارعی

سیده نعیمه هاشمی

سیده نعیمه هاشمی

سید محسن حسینی

سید محسن حسینی

میهمان

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

میهمان

فریبا نیکخواه

فریبا نیکخواه

سیده پوران موسوی

سیده پوران موسوی

میهمان

ابتسام انصاری

ابتسام انصاری

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

فرامرز عبداللهی

فرامرز عبداللهی

 • محمد

  خدا خیرتون بده. اینجور طرح‌ها واقعا ارزش حمایت کردن دارن.

  • 26 شهریور 1400
 • سید محسن حسینی

  عالیه. اولین باره که مببینم یه موسسه خیریه داره اینجور طرحی رو اجرا می‌کنه. جزاک‌الله خيراً

  • 26 شهریور 1400
 • فرامرز

  طرح و پروژه بسیار خوبی است. دانش آموزان نیازمند مستعد چه از نظر درسی، هنری، ورزشی و ... رو اگه شناسایی و حمایت کنید تا به مدارج بالا برسند کار بسیار ارزنده ای است.

  • 26 شهریور 1400
 • عامری

  ایده جالبیه به نیازمندان کمک می‌کنیم روی پای خودشون باایستن.

  • 27 شهریور 1400
 • عقیل

  الله یحفظکم

  • 27 شهریور 1400
 • احمد

  مگر اینکه خودمون به فکر پیشرفت واقعی فقرا و مساکین باشیم. اول خدا بعد هم خود مردم.

  • 27 شهریور 1400

خبری خوش:

صدای مهربانیتان در گوشه و کنار پیچیده است و به شکرانه همدلی شما امروز کودکان بیشتری امیدوارند به جهانی شادتر، زیباتر و عادلانه‌تر.

همراهان مهرآفرین، خداوند را سپاس می‌گوییم و به شما اطلاع می‌دهیم مبالغ مورد نیاز پویش مهرماندگار تامین شد.

 پویش مهر ماندگار در شهریورماه سال جاری، با هدف حمایت از استقلال مالی و حفظ عزت‌نفس خانوارهای کم‌درآمد آغاز به کار کرد و به طور خاص بر موضوع تأمین تبلت دانش‌آموزی متمرکز شد.

با همراهی شما، در این طرح امکان خرید تبلت دانش‌آموزی به صورت اقساط بلند مدت دوساله، بدون نیاز به ضامن و با قیمتی پایین‌تر از بازار، برای ۴۰ خانواده فراهم شد.

تأمین مبالغ مالی اولیه برای خرید ۴۰ عدد تبلت دانش‌آموزی به شرح زیر بوده است:

-مبلغ 100 میلیون تومان اهدایی شما نیک‌اندیشان گرامی برای تهیه 20 عدد تبلت

-مبلغ 100 میلیون تومان توسط انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس برای تهیه 20 عدد تبلت

در پایان به اطلاع شما حامیان همیشگی می‌رسانیم که مبالغ حاصل از بازپرداخت اقساط تبلت‌ها مجددا وارد چرخه قرض‌الحسنه‌ای می‌شود که با هدف حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان کم‌برخوردار در نظر گرفته شده است و البته گزارش مبسوط در خصوص نحوه هزینه‌کرد این مبالغ در فواصل منظم خدمت شما ارائه خواهد شد.

"مهرتان پایدار و لطف‌تان مستدام"

شکر نعمت را نکویی کن که حق
دوست دارد بندگانِ حق‌گزار
با غریبان لطف بی‌اندازه کن
تا رود نامت به نیکی در دیار