درمانگاه حمزه

درمانگاه انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس