مبلغ مورد نظر خود را مشخص کنید
یا از مبالغ زیر انتخاب کنید

تومان

مشارکت شما در پروژه

0تومان

انتخاب شیوه پرداخت

تهیه کولر برای دفتر انجمن خیریه
تهیه کولر برای دفتر انجمن خیریه
تهیه کولر برای دفتر انجمن خیریه