مبلغ مورد نظر خود را مشخص کنید
یا از مبالغ زیر انتخاب کنید

تومان

مشارکت شما در پروژه

0تومان

انتخاب شیوه پرداخت

تهیه کولر جهت مسجد گله داری
تهیه کولر جهت مسجد گله داری
تهیه کولر اسپلیت ایستاده 60 هزار گری