اطلاعیـه فطریـه رمضان

   اطلاعیـه فطریـه رمضان 1445 هـ .ق

با توجه به اطلاعیه مورخ 19/12/1402 هیئت محترم فتوا در خصوص فطریه بدین وسیله انجمن خیریه و خدمات اجتماعی اهل سنّت بندرعباس همچون سال­های گذشته آمادگی خود را برای دریافت فطریه شما بزرگواران و رساندن آن به دست نیازمندان اعلام می­دارد.  شما عزیزان می­توانید فطریه خود را براساس یکی از دو حالت زیر محاسبه و پرداخت نمایید:

حالت اول (براساس قیمت برنج)

افراد مستطیع به ازاء هر فرد از اعضای خانواده خود، هزینه 2.5 تا 3 کیلوگرم برنج را می توانند با وکالت به انجمن پرداخت نمایند تا انجمن نسبت به خرید برنج و توزیع آن بین مستحقین اقدام کند.

در این حالت توجه به نکته‌ی زیر حائز اهمیت است:

قیمت پرداختی بابت برنج بایستی بر مبنای قیمت برنجی باشد که فرد معمولا در طول سال مصرف می کند. (به عنوان مثال در صورتی که از برنج معمولی موجود در بازار که کیلویی 70 هزار تومان است استفاده می‌کنید سهم فطریه‌ی هر نفر مبلغ 210 هزار تومان می‌شود).

حالت دوم (براساس نصاب زکات)

افراد توانگری که ثروت آنها به حد نصاب زکات (یعنی 300 میلیون تومان ) می رسد چنانچه مایلند طبق نظر هیئت فتوا عمل نمایند و فطریه خود را بر مبنای یک سیصدم حد نصاب زکات پرداخت کنند می توانند به ازاء هر نفر از اعضای خانواده خود مبلغ 1 میلیون تومان با وکالت به انجمن پرداخت کنند تا انجمن آن را بصورت نقدی بین مستحقین توزیع نماید.

کفاره روزه

برای محاسبه کفاره روزه بایستی به ازاء هر روز مبلغ یک چهارم فطریه پرداخت شود.

مبلغ کفاره برای حالت اول 52 هزار و 500 تومان و برای حالت دوم 250 هزار تومان به ازاء هر روز می باشد.

پرداخت آنلاین فطریه، کفاره روزه، زکات اموال
تومان