قربانی 1402

پویش قربانی 500 راس گوسفند


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 3,500,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

در سال 1401 تعداد ۵۱۱ رأس قربانی در شهر و ۶ راس در روستا انجام شد و مجموع بسته گوشت‌های توزیع شده به ۹۹۳۶ بسته رسید.

امسال نیز با حمایت های شما در نظر داریم 500 راس گوسفند قربانی و گوشت آن را میان نیازمندان توزیع کنیم.

 

فاروق

فاروق

کامیاب

کامیاب

احسان

احسان

بی بی سکینه

بی بی سکینه

فرامرز

فرامرز

محمد یوسف

محمد یوسف

مهناز

مهناز

سعید

سعید

انجمن خیریه جاسک

انجمن خیریه جاسک

پاکار

پاکار

بی بی فاطمه

بی بی فاطمه

فائقه

فائقه

فائقه

فائقه

داود

داود

عبدالرحمن

عبدالرحمن

محمد امین

محمد امین

مشارکین مسجد خوری

مشارکین مسجد خوری

حامد

حامد

ابوالحسن

ابوالحسن

پروین

پروین

عبدالمجید

عبدالمجید

محمدی

محمدی

اسحاق

اسحاق

شیخی

شیخی

هانیه

هانیه

سمیه

سمیه

شادان

شادان

امین

امین

فریده

فریده

سکینه

سکینه

محمد

محمد

خالد

خالد

عبدالرحیم

عبدالرحیم

سید احمد

سید احمد

سید خلیل الله

سید خلیل الله

کمال

کمال

مسعود

مسعود

بهامین

بهامین

طاها

طاها

برازنده

برازنده

برازنده

برازنده

مریم

مریم

عبدالرحیم احراری

عبدالرحیم احراری

اسماء

اسماء

انجمن خیریه جاسک

انجمن خیریه جاسک

انجمن خیریه جاسک

انجمن خیریه جاسک

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

سید احمد

سید احمد

بی بی مریم

بی بی مریم

مسعود

مسعود

عبدالحمید

عبدالحمید

صدیقی

صدیقی

ذکریا

ذکریا

احمد امین

احمد امین

مریم و اشرف

مریم و اشرف

سید احمد

سید احمد

صدیقه

صدیقه

آرمان

آرمان

عایشه

عایشه

فرهاد

فرهاد

عبدالرضا

عبدالرضا

حاجی حبیب

حاجی حبیب

حبیب الله

حبیب الله

عادل

عادل

سید صالح

سید صالح

سید یوسف

سید یوسف

سیده خدیجه

سیده خدیجه

سیده خدیجه

سیده خدیجه

الهه

الهه

زینب

زینب

وحیده

وحیده

ابوالقاسم

ابوالقاسم

مجتبی

مجتبی

کوکب

کوکب

قاسم

قاسم

سید ضیاء الدین

سید ضیاء الدین

برازنده

برازنده

محمد

محمد

عبدالستار

عبدالستار

نجیال

نجیال

خدیجه

خدیجه

عبدالغفور

عبدالغفور

محمد

محمد

عبدالواحد احراری

عبدالواحد احراری

سید عبدالله

سید عبدالله

عبدالقادر

عبدالقادر

سید عقیل

سید عقیل

معین

معین

عبدالواحد

عبدالواحد

امیر

امیر

سید محمد رضا

سید محمد رضا

محمد

محمد

کنیز

کنیز

محمد زاده

محمد زاده

شهرام

شهرام

حشمت الله

حشمت الله

بی بی فاطمه

بی بی فاطمه

محمد رسول

محمد رسول

هنگامه

هنگامه

فرشید

فرشید

مسعود

مسعود

فضل الله

فضل الله

جمال

جمال

محمد

محمد

مرزوق

مرزوق

ایوب

ایوب

محمد عظیم

محمد عظیم

عبدالله

عبدالله

عادل

عادل

محمد علی

محمد علی

خیری گل

خیری گل

مرتضی

مرتضی

اسحاق

اسحاق

ایوب

ایوب

سید ابراهیم

سید ابراهیم

فاطمه

فاطمه

حسین

حسین

نثاری

نثاری

غلام

غلام

ترک چین

ترک چین

عاطفه

عاطفه

نعیم

نعیم

افسانه

افسانه

عبدالرحمن

عبدالرحمن

عبدالرحیم

عبدالرحیم

محمد رسول

محمد رسول

عبدالرزاق

عبدالرزاق

عبدالمجید

عبدالمجید

حسن نژاد

حسن نژاد

یعقوب

یعقوب

محمد

محمد

سیده مریم

سیده مریم

احلام

احلام

مریم

مریم

محمد صالح

محمد صالح

فاطمه

فاطمه

سلیمان

سلیمان

مسعود

مسعود

شهرام

شهرام

سید عادل

سید عادل

برازنده

برازنده

موسی

موسی

معاد

معاد

توران

توران

اسفندیار

اسفندیار

عیسی

عیسی

صدیقه

صدیقه

هدایت الله

هدایت الله

عبدالله

عبدالله

ابراهیم

ابراهیم

سید محمد هاشم

سید محمد هاشم

مریم زارعی

مریم زارعی

خضری

خضری

آرزو

آرزو

انجمن خیریه سیریک

انجمن خیریه سیریک

عاطفه

عاطفه

محمد

محمد

راحیل

راحیل

آرمان

آرمان

زهره

زهره

مرضیه

مرضیه

خیر 8527

خیر 8527

عبدالله

عبدالله

زینب

زینب

معصوم

معصوم

رسولا

رسولا

سید عبدالله

سید عبدالله

عادل

عادل

خیر 020402

خیر 020402

خیر 8653

خیر 8653

خیر 8657

خیر 8657

سردار

سردار

عبدالله

عبدالله

مریم

مریم

نژادمحمد

نژادمحمد

عبدالله

عبدالله

مسعود

مسعود

محسن

محسن

فریدون

فریدون

محمد

محمد

خالد

خالد

عبدالغفور

عبدالغفور

مریم

مریم

عبدالرضا

عبدالرضا

خیر 51121

خیر 51121

غلامحسن

غلامحسن

صلاح الدین

صلاح الدین

سامیه

سامیه

عبدالرحمن

عبدالرحمن

فردین

فردین

احمد

احمد

حیدر

حیدر

فریبا

فریبا

عبدالحمید

عبدالحمید

زینب

زینب

محمد توفیق

محمد توفیق

عبدالله

عبدالله

محمد امین

محمد امین

حبیب

حبیب

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر 8658

خیر 8658

خیر 8526

خیر 8526

رزان

رزان

هانیه خشنودی

هانیه خشنودی

حسین

حسین

محمد امین

محمد امین

احسان

احسان

شقایق

شقایق

سیما

سیما

محمد شریف

محمد شریف

فوزیه

فوزیه

فوزیه

فوزیه

بدریه

بدریه

صالح

صالح

عاطفه

عاطفه

هرمز

هرمز

حسین

حسین

آبتین

آبتین

نصرالله

نصرالله

صدیقه

صدیقه

لیلی

لیلی

فرهاد

فرهاد

عبدالرحیم

عبدالرحیم

رحیم

رحیم

شهریار

شهریار

ابراهیم

ابراهیم

شبنم

شبنم

محبوبه

محبوبه

ابراهیم

ابراهیم

ابراهیم

ابراهیم

محمد

محمد

سعدالله

سعدالله

عبدالله

عبدالله

خانم محمد زاده

خانم محمد زاده

ناصر

ناصر

محمد

محمد

ناصر

ناصر

سید احمد

سید احمد

فرهاد

فرهاد

فرزان

فرزان

محمد طیب

محمد طیب

بهادر

بهادر

ژاله

ژاله

فیصل

فیصل

یعقوب

یعقوب

وحید

وحید

مریم

مریم

الناز

الناز

قدریه

قدریه

عبدالرزاق

عبدالرزاق

منوچهر

منوچهر

عباس

عباس

شریفه

شریفه

ستاره

ستاره

شفیع

شفیع

فرزاد

فرزاد

فاطمه

فاطمه

یوسف

یوسف

میراحمد

میراحمد

فرنوش

فرنوش

بیژن

بیژن

برازنده

برازنده

تجارت خانه بلوکی

تجارت خانه بلوکی

سمیرا

سمیرا

محمد

محمد

مهدی

مهدی

مریم

مریم

برادری

برادری

یاشار

یاشار

صدیقه

صدیقه

محمد

محمد

محمد

محمد

برازنده

برازنده

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

مهرداد

مهرداد

آقای هاشمی

آقای هاشمی

صالح

صالح

اکبری

اکبری

محمد حسین

محمد حسین

عارف

عارف

هدایت الله

هدایت الله

برازنده

برازنده

فهیمه

فهیمه

برازنده

برازنده

ایرج

ایرج

زهره

زهره

اصغر

اصغر

ایوب

ایوب

Fazel Hashemi

Fazel Hashemi

میهمان

عبدالناصر

عبدالناصر

برازنده

برازنده

برازنده

برازنده

باقر

باقر

جلال

جلال

مهشید

مهشید

خالد

خالد

عبدالرحمن

عبدالرحمن

عبدالرزاق

عبدالرزاق

عبدالرحمن

عبدالرحمن

مهتا

مهتا

سپیده

سپیده

یوسف

یوسف

ماه منیر

ماه منیر

فرهاد

فرهاد

فرهاد

فرهاد

فرهاد

فرهاد

علی محمد

علی محمد

محمد

محمد

انسیه

انسیه

عایشه

عایشه

ناصر

ناصر

محمد رفیع

محمد رفیع

فاطمه

فاطمه

نازنین

نازنین

زیور

زیور

مهشید

مهشید

خدیجه

خدیجه

یوسف

یوسف

میثم

میثم

مریم

مریم

هادی

هادی

عرفان

عرفان

ناظمی

ناظمی

منصور

منصور

امیر

امیر

بنفشه

بنفشه

عبدالصمد

عبدالصمد

پروین

پروین

عبدالحمید

عبدالحمید

محمد

محمد

فرخنده

فرخنده

عاطفه

عاطفه

شکوفه

شکوفه

حمیده

حمیده

نادیه

نادیه

🕋 گزارش قربانی سال ۱۴۰۲

🔸 امسال ۵۳۰ رأس قربانی به همت و حمایت شما انجام شد.

🔸️ انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس قدردان زحمات تمامی داوطلبین و عزیزانی‌است که در انجام این سنّت حسنه مشارکت داشتند.

🔸 بسته‌های گوشت قربانی در شهر بندرعباس میان مشارکین و موسساتی از جمله موسسه حمایت از زنان بد سرپرست، بیماران روانی مردان، بیماران روانی زنان، بیماران تالاسمی، همراه سرای بیماران خاص، بیماران سرطانی و MS، نابینایان استان، سرای سالمندان لقمان حکیم، ساحل خلیج فارس، مرکز نگهداری معلولان ذهنی حبیب ‌ابن مظاهر، روستاهای استان و محلات شهر بندرعباس و مدارس دینی توزیع شد.

لازم به ذکر است با توجه به این که ٩٨ نفر از مشارکت‌کنندگان از شهرهای جاسک و سیریک بودند، بسته‌های گوشت برای توزیع به آن شهرها نیز فرستاده شد.